Hygiëne levensmiddelen (DHL)

In het Deskundigenoverleg Hygiëne Levensmiddelen wordt (ontwerp)regelgeving op het terrein van de levensmiddelenhygiëne besproken.

Onderwerpen

Voorbeelden van onderwerpen zijn:

  • wijzigingen van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen,
  • ontwerpwetgeving om te komen tot pluimveevlees dat vrij is van Salmonella- en Campylobacterbacteriën.

Hygiënecodes

Een aparte taak van dit overleg is het bespreken van Hygiënecodes alvorens deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport. Hygiënecodes zijn documenten opgesteld door sectoren van de levensmiddelenindustrie en –handel waarin beschreven staat op welke wijze bepaalde levensmiddelen zodanig hygiënisch geproduceerd, verwerkt en gedistribueerd kunnen worden dat een bedrijf dat werkt met een hygiënecode voldoet aan de voorschriften in verordening (EG) nr. 852/2004.

Voorzitter

Voorzitter van het overleg is mevrouw K. Bemelmans.