Toevoeging microvoedingsstoffen

Microvoedingsstoffen zijn voedingsstoffen die onmisbaar zijn voor het functioneren van het menselijk lichaam, waarin het lichaam zelf niet kan voorzien en die in kleine hoeveelheden geconsumeerd moeten worden. Het gaat om vitaminen, mineralen en bepaalde andere voedingsstoffen die toegevoegd kunnen worden aan levensmiddelen.

Regels hierover zijn vastgelegd in verordening (EG) nr. 1925/2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. Deze verordening geeft aan welke microvoedingsstoffen mogen worden toegevoegd aan levensmiddelen en geeft voorschriften voor de etikettering van microvoedingsstoffen. In de verordening is ook de mogelijkheid opgenomen om in de toekomst minimum- en maximumhoeveelheden per stof aan te geven, rekening houdend met de veilige bovengrens voor inname, de mogelijke inname uit andere voeding en de aanbevolen dagelijkse inname. De Europese Commissie is hiermee bezig. In 2006 is er een consultatie over gehouden, maar tot nu toe zijn de minimum- en maximumgehalten niet vastgesteld.

De nationale regelgeving volgt de Europese Verordening (EG) nr. 1925/2006. Zolang er op Europees niveau nog geen invulling is gegeven aan de minimum- en maximumhoeveelheden zijn hiervoor in het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen nationale regels vastgelegd voor enkele stoffen (vitamine A, vitamine D en jodium).

In Nederland wordt toevoeging van microvoedingsstoffen aan levensmiddelen besproken in het Regulier Overleg Warenwet, Deskundigenoverleg Gezondheidsbevorderende levensmiddelen.

In EU-verband wordt de toevoeging van microvoedingsstoffen besproken door de EG-Commissiewerkgroep Toevoeging micro-voedingsstoffen. Het Permanent Comité Voedselketen en Diergezondheid, sectie General Food Law stelt vervolgens de voorstellen uit de EG-Commissiewerkgroep vast.

Nationaal

  •  Warenwetbesluit toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

Europees

  • Verordening (EG) nr. 1925/2006 toevoeging microvoedingsstoffen