Residuen van gewasbeschermingsmiddelen

Een gewasbeschermingsmiddel voorkomt, vernietigt of controleert een schadelijk organisme of ziekte, of beschermt planten of plantaardige producten tijdens productie, transport en opslag. De meest voorkomende toepassing is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw.  Gewasbeschermingsmiddelen kunnen sporen van de werkzame stof achterlaten op de plant of het plantaardige product. Omdat deze sporen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid zijn er per stof maximale toegestane hoeveelheden die op levensmiddelen mogen achterblijven vastgesteld. Dit zijn Maximale Residugehalten (MRL’s; maximum residue levels).

Normen worden vastgesteld in Europese wetgeving. In verordening (EG) nr. 396/2005 zijn specifieke MRL’s gesteld voor uiteenlopende primaire levensmiddelen en er is een algemene residunorm die van toepassing is wanneer er geen specifieke grenswaarde vastgesteld is. MRL’s kunnen teruggevonden worden in de MRL-gegevensbank van de EU. De Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA is verantwoordelijk voor de veiligheidsbeoordeling van nieuwe werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen, voor nieuwe toepassingen van bestaande stoffen en voor het voorstellen van MRL’s. Op basis van het advies van EFSA neemt de Europese Commissie na raadpleging van de lidstaten een besluit.

In Nederland zijn de Europese MRL’s  van gewasbeschermingsmiddelen direct van toepassing. Daarnaast is er de Warenwetregeling Residuen van Bestrijdingsmiddelen, waarin MRL’s zijn vastgesteld voor enkele stoffen die niet onder de Europese verordening vallen. 

In Nederland worden residuen van gewasbeschermingsmiddelen besproken in het Regulier Overleg Warenwet, Deskundigenoverleg Productwetgeving Levensmiddelen

In Europees verband wordt het onderwerp residuen van gewasbeschermingsmiddelen besproken in de Permanente Commissie Voeding en Diervoeder, sectie residuen van gewasbeschermingsmiddelen.

Nationaal

  • Warenwetregeling Residuen van bestrijdingsmiddelen

Europees

  • Verordening (EG) Nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen in of op levensmiddelen en diervoeders