Nieuwe voedingsmiddelen

Een novel food (nieuw levensmiddel) is een levensmiddel afkomstig van producten of processen die vóór het van kracht gaan van de Verordening 258/97/EG op 16 mei 1997 nog niet in de EU als levensmiddel op de markt was gebracht of niet in significante mate werd geconsumeerd. (Met het van kracht worden van de specifieke GGO-verordeningen vallen GGO's niet langer onder de definitie van novel foods).

Een bedrijf dat een product wil verkopen binnen de EU moet eerst nagaan of het betreffende product een gebruikelijk levensmiddel is of niet. Bij twijfel wordt aan de lidstaat, waaraan het product wordt verkocht, gevraagd of het te verkopen product vóór mei 1997 al op de markt was in de betreffende lidstaat en in significatie mate werd geconsumeerd.

Blijkt het product 'novel', dan moet de verkoper een aanvraag indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op verzoek van het ministerie zal het Agentschap CBG, afdeling Nieuwe Voedingsmiddelen, nagaan of het product veilig is. Hierbij zal onder andere worden onderzocht of er mogelijk problemen ontstaan met de volksgezondheid als gevolg van consumptie van het betreffende product.

De Commissie houdt verschillende lijsten bij over novel foods. Er is een lijst met aanvragen voor toelating, een lijst met notificaties en een lijst met toegelaten producten. Deze lijsten zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.

De Nederlandse regelgeving over novel foods is geregeld in het Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen. Dit warenwetbesluit is volledig afgeleid van de Europese verordening over novelfoods.

In Nederland worden nieuwe levensmiddelen besproken in het Regulier Overleg Warenwet, Deskundigenoverleg Gezondheidsbevorderende levensmiddelen.

In EU-verband wordt het onderwerp novel foods (nieuwe voedingsmiddelen) besproken in de EG-Commissiewerkgroep Novel Foods. Het Permanent Comité voor de Voedselketenen Diergezondheid, sectie Algemene Levensmiddelen Wetgeving stemt vervolgens over de voorstellen van de EG-Commissiewerkgroep Novel Foods.

Eind 2015 is er een nieuwe verordening gepubliceerd, Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen. Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.

Nationaal

  • Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen

Europees

  • Verordening (EG) Nr. 258/97/EG nieuwe voedingsmiddelen
  • Verordening (EG) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97

Zie ook