Niet-levensmiddelen

Een veilig product is een product dat geen enkel risico oplevert, dan wel slechts beperkte risico’s (die met het normale gebruik van het product verenigbaar zijn), en die vanuit het oogpunt van een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid en de veiligheid van personen aanvaardbaar worden geacht.

Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid stelt dat een product in principe als veilig wordt beschouwd als het voldoet aan EU-normen, of indien dergelijke wetgeving ontbreekt, aan specifieke nationale bepalingen van de lidstaat waar het wordt verhandeld. Producten moeten voorzien zijn van informatie waarmee ze getraceerd kunnen worden, en indien noodzakelijk voor veilig gebruik vergezeld worden van informatie over eventuele inherente risico’s.

Nationale handhavingsautoriteiten (in Nederland de NVWA) hebben de bevoegdheid om productveiligheid te bewaken en passende maatregelen te nemen tegen onveilige producten. Via het informatie-uitwisselingsysteem RAPEX kunnen de nationale handhavingsautoriteiten elkaar informeren over eventuele producten die een ernstig risico vormen voor gezondheid en veiligheid.

Daarnaast zijn er nationale voorschriften over productveiligheid. In artikel 18 van de Warenwet staat opgenomen dat het verboden is niet-levensmiddelen te verhandelen waarvan men redelijkerwijs moet vermoeden dat deze bij normaal gebruik bijzondere gevaren kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mens of voor de veiligheid van zaken. Voor bijvoorbeeld cosmetica, gastoestellen, speelgoed en attractie- en speeltoestellen zijn aparte warenwetbesluiten opgesteld. Deze verwijzen deels naar Europese regelgeving.

In Nederland wordt de regelgeving over niet-levensmiddelen besproken door het Regulier Overleg Warenwet, Deskundigenoverleg Productwetgeving Niet-Levensmiddelen (ROW/DPNL).

Nationaal

  • Warenwetbesluit cosmetische producten;
  • Warenwetbesluit speelgoed;
  • Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en
  • Besluit gastoestellen.

Europees

  • Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid