Controle

Europese regelgeving stelt dat levensmiddelen die de mens eet veilig moeten zijn. Om ervoor te zorgen dat de normen van de Europese Unie worden gerespecteerd vinden er officiële controles plaats om te kijken of verschillende onderdelen van de wetgeving worden nageleefd.

De huidige controleverordening (EG) nr. 882/2004 biedt een wetgevingskader voor de organisatie van officiële controles door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Deze controles zijn gericht op een geharmoniseerde wijze van handhaven van diervoeder- en levensmiddelenwetgeving binnen de EU. Daarnaast is er verordening (EG) nr. 669/2009 die voorziet in meer uitgebreide controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong.

Met ingang van 14 december 2019 wordt de huidige controleverordening ingetrokken en treedt verordening (EU) nr. 2017/625 in werking. Deze verordening introduceert een beter geharmoniseerde en coherente aanpak van officiële controles en handhavingsmaatregelen in de agro-voedselketen en versterkt het beginsel van op risicoanalyses gebaseerde controles.

De huidige controleverordening wordt in Nederland besproken in het Regulier Overleg Warenwet, Deskundigenoverleg-882 (D-882). Updates over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe controleverordening (EU) nr. 2017/625 worden gegeven in het ROW/AO.

Europees:

  • Verordening (EG) nr. 882/2004 officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen
  • Verordening (EG) nr. 669/2009 uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
  • Verordening (EU)nr. 2017/625 officiële controles en andere officiële activiteiten uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving te waarborgen