Contaminanten

Op Europees niveau zijn verschillende verordeningen vastgesteld over contaminanten. Het gaat om veiligheidsniveaus voor landbouwcontaminanten, milieucontaminanten en dioxinen (Verordening (EG) Nr. 1881/2006), PCB’s enandere persistente stoffen. Daarnaast zijn er regels over monstername  en analysemethodes (Verordening (EG) Nr. 401/2006 en Verordening (EG) Nr. 333/2007) en over voorwaarden voor invoer van bepaalde levensmiddelen uit derde landen (Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 884/2014 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014).

De Nederlandse regelgeving over contaminanten is geregeld in de Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen. Dit geldt voor enkele stoffen als nitraat in rode bieten en andijvie, niet op dioxine lijkende PCB's en voor radioactiviteiten benzo(a)pyreen in voedingssuplementen en kruidenpreparaten. Verder wordt de Europese Verordening (EG) Nr. 1881/2006 over contaminanten gevolgd.

In Nederland wordt de regelgeving over contaminanten in levensmiddelen besproken door het Regulier Overleg Warenwet, Deskundigenoverleg Productwetgeving Levensmiddelen.

In EU verband wordt over contaminanten gesproken in drie verschillende EG-Commissiewerkgroepen. De EG-Commissiewerkgroep Landbouwcontaminanten bespreekt de mycotoxinen en nitraat. De EG-Commissiewerkgroep Milieucontaminanten bespreekt de milieucontaminanten zoals lood, cadmium, kwik, 3-MCPD, Pak's, arseen, tin , acrylamide. De derde werkgroep is ingesteld voor dioxinen, PCB's en andere persistente stoffen.

Het Permanent Comité voor de Voedselketen en Diergezondheid, sectie Toxicologische Veiligheid stemt uiteindelijk over de voorstellen van deze drie werkgroepen.

Nationaal

  • Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen

Europees

  • Verordening (EG) Nr. 1881/2006 contaminanten aflatoxines, ochratoxine A, lood, cadmium, kwik, tin, 3-MCPD, dioxinen, PCB's, deoxynivalenol, fumonisinen, zearalenone, benzo(a)pyreen, PAK's en nitraat in sla en spinazie
  • Verordening (EG) Nr. 401/2006 bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op het mycotoxinegehalte in levensmiddelen  
  • Verordening (EG) Nr. 333/2007 bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de gehalten aan lood, cadmium, kwik, anorganisch tin, 3-MCPD en benzo(a)pyreen in levensmiddelen