Algemeen Overleg (AO)

In het Algemeen Overleg wordt gesproken over hoofdlijnen van beleid en voorgenomen regelgeving. Tijdens het overleg vindt een uitwisseling van opvattingen en informatie plaats. De resultaten worden vastgelegd in een verslag. Om de invloed van het overleg zo groot mogelijk te laten zijn wordt gestreefd naar zoveel mogelijk consensus.

In de praktijk van de afgelopen jaren is gebleken dat de betrokken ministeries zo goed mogelijk rekening houden met de resultaten van het overleg. Wordt op een belangrijk punt afgeweken van hetgeen de maatschappelijke groepering voor ogen hadden, dan wordt dit in de nota van toelichting op het desbetreffende besluit uitgelegd.

Samenstelling

De samenstelling van het Algemene Overleg ziet er als volgt uit:

 • Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
 • Consumentenbond
 • Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie
 • LTO Nederland
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • NBvP, Vrouwen van Nu
 • Vereniging VNO-NCW/MKB
 • Voedingscentrum
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Verschillende brancheorganisaties in de levensmiddelensector

Voorzitter

De voorzitter van het Algemeen Overleg is de heer Mr. Steven van Hoogstraten.

Vergaderfrequentie

Het Algemeen Overleg komt in principe twee keer per jaar bijeen, in mei en in november.