Privacy

Het ROW secretariaat heeft als doel het voorbereiden  en samenstellen van de diverse ROW overleggen en het opstellen van vergaderverslagen van deze overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een informatieve functie. Het secretariaat verspreidt en publiceert vergaderverslagen van diverse vergaderingen van de Europese Commissie en beantwoordt vragen. Om deze werkzaamheden uit te voeren worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het ROW secretariaat verwerkt alleen persoonsgegevens van u die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door correspondentie of telefonisch. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via de website www.row-minvws.nl of via andere kanalen. De gegevens die wij bewaren zijn uw naam, zakelijke e-mailadres en e-mailcorrespondentie tussen u en het ROW secretariaat.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Het ROW secretariaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, te weten het toesturen van voor uw organisatie relevante informatie en het beantwoorden van vragen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Het ROW secretariaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens bewaard worden. U kunt op elk moment aangeven niet langer in onze verzendlijsten vermeld te willen staan. Ook zullen wij op uw verzoek e-mailcorrespondentie verwijderen. Soms kan het voorkomen dat dit laatste niet direct mogelijk is vanwege wettelijke bewaartermijnen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door het ROW secretariaat vertrouwelijk behandeld. Het secretariaat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijk verplichting. Hiervan zullen wij u dan ook op de hoogte stellen. Sommige gegevens worden openbaar gemaakt op onze website. Het gaat hier om de genodigdenlijst die opgenomen is in de verslaglegging van ROW-overleggen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft een aantal rechten, zoals het inzage- en correctierecht. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar _dienstpostbusrow@minvws.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.  Vergeet u hierbij niet te identificeren. Geldige identiteitsbewijzen zijn bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. De app is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het ROW secretariaat neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Henriëtte Westerling, de Functionaris voor gegevensbescherming van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport. Dit kan via een e-mail aan fg-vws@minvws.nl.  Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

Secretariaat Regulier Overleg Warenwet

www.row-minvws.nl

_dienstpostbusROW@minvws.nl

_dienstpostbusROW-EU@minvws.nl