Over ons

Het Regulier Overleg Warenwet (ROW) is gekoppeld aan de Warenwet. De Warenwet stelt regels aan zowel levensmiddelen als andere producten in het belang van de volksgezondheid, veiligheid, eerlijkheid in de handel en goede voorlichting omtrent waren. Wanneer regelgeving op basis van de Warenwet wordt opgesteld, overlegt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) met o.a. de betrokken ondernemers- en consumentenorganisaties. Dit gebeurt in het ROW.

Historie

Bij de totstandkoming van de Warenwet in 1919 werd tevens voorzien in de oprichting van een adviescollege, beter bekend onder de naam Adviescommissie Warenwet (ACWW). In 1988 is de Warenwet ingrijpend gewijzigd. Er is toen onder andere een evenredige verdeling vastgelegd tussen de drie hoofdgroepen van de adviescommissie. Eénderde van de leden was afkomstig uit ondernemerskring (zowel industrie als handel), éénderde vertegenwoordigde de consumentenorganisaties en éénderde van de leden was onafhankelijk.

Begin jaren negentig werd besloten dat er teveel adviesorganen waren en dat deze zoveel mogelijk opgeheven moesten worden. Eind 1996 werd ook de ACWW opgeheven. Dit gebeurde zeer tegen de zin van de direct betrokkenen die van mening waren dat het systeem goed functioneerde en binnen zeer redelijke termijnen met adviezen kwam die leidden tot verantwoorde wetgeving met een breed maatschappelijk draagvlak. Omdat er bij alle betrokkenen een sterke behoefte bestond om op een geïnstitutionaliseerde wijze met elkaar te blijven overleggen, werd aan het eind van 1996 het Regulier Overleg Warenwet (ROW) in het leven geroepen. De basis van dit overleg is verankerd in het Protocol voor het Regulier Overleg Warenwet (PDF, 96 KB).

Taak

De taak van het ROW is het bespreken van:

 1. Conceptregelgeving van de Europese Unie die verband houdt met levensmiddelen en niet-levensmiddelen;
 2. Voorgenomen regelgeving in het kader van de Warenwet;
 3. Andere beleidsvoornemens inzake de toepassing van de Warenwet;
 4. Andere door een deelnemer aan het ROW op te brengen punten.

Het gaat hierbij om het uitwisselen van opvattingen en informatie. Er vindt geen besluitvorming plaats.

Deelnemers

 1. Organisaties van ondernemers (industrie en handel);
 2. Organisaties die de belangen van eindgebruikers van waren behartigen, waaronder consumentenorganisaties, gezondheidsfondsen, ptiëntenverenigingen en het Voedingscentrum;
 3. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV),  Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van Infrastructuur en Waterstaat;
 4. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 5. De Stichting Controle Orgaan KWaliteits Zaken (COKZ)

Centraal staan organisaties. Het is niet mogelijk dat een individueel bedrijf lid wordt van het ROW. Wel zijn veel vertegenwoordigers van ondernemerszijde werkzaam bij een bedrijf, maar bij het overleg vertegenwoordigen ze hun organisatie. Deelnemers kunnen wel specifieke deskundigen meenemen naar het overleg.

Werkwijze

Het ROW kent twee soorten overleg, namelijk:

 • Algemeen Overleg (AO): over hoofdlijnen van beleid en voorgenomen regelgeving;
 • Deskundigenoverleg; over specifieke / meer technische regelgeving en beleidsvragen.

Alle overleggen staan onder leiding van een onafhankelijke voorzitter die wordt aangewezen door de consumenten- en ondernemersorganisaties.

Het Algemeen Overleg komt in principe twee keer per jaar bijeen (mei en november); de deskundigen-overleggen alleen als er voldoende agendapunten zijn. Tussen deze twee soorten overleggen bestaat geen hiërarchische verhouding.

Tijdens het overleg vindt een uitwisseling van opvattingen plaats en wordt informatie uitgewisseld. Hiervan wordt een verslag opgesteld dat dient om de resultaten van het overleg vast te leggen. Om de invloed van het overleg zo groot mogelijk te laten zijn wordt gestreefd naar zoveel mogelijk consensus.

In de praktijk van de afgelopen 20 jaar is gebleken dat de betrokken ministeries zo goed mogelijk rekening houden met de resultaten van het overleg. Wordt door de ministeries op een belangrijk punt afgeweken van hetgeen de maatschappelijke groepering voor ogen hadden, dan wordt dit in de nota van toelichting op het desbetreffende besluit uitgelegd.

ROW-EU

Sinds 2014 heeft het ROW als tweede taak om te informeren over Europese levensmiddelenwetgeving. Op de website van het ROW worden verslagen en agenda's van relevante overleggen van het Permanent Comité voor de Levensmiddelen en Diervoeders gepubliceerd.

Secretariaat

Door het ministerie van VWS is een onafhankelijk secretariaat ter beschikking gesteld dat is onder gebracht bij de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie. Het secretariaat zorgt onder andere voor het voorbereiden en samenstellen van de diverse overleggen en voor de verslaglegging. Verder heeft het secretariaat een informatieve functie.

Evaluatie ROW

Elke vijf jaar vindt een evaluatie plaats over de gang van zaken bij het ROW. De laatste evaluatie betrof de jaren 2016-2019. 

Aanbiedingsbrief evaluatie ROW 2016-2019 (PDF, 1.1 MB)

Evaluatierapport ROW 2016-2019 (PDF, 2.5 MB)